חדר החדשותעדכונים וחידושים

פורסם בתאריך 01/01/2018

מסכמים את 2017: במהלך השנה, ליווה משרד עו"ד אהוד שילוני ושות' שורה ארוכה של הסכמים קיבוציים מהבולטים במשק, חלקם נחתמו לראשונה והעניקו תנאים משופרים לאלפי עובדים בישראל.

פורסם בתאריך 15/02/2017

בשורה של פסקי דין, נקבע כי פרסום הודעה לאחר סיום עבודתו של עובד, תוך פירוט נסיבות סיום העבודה לקהל העובדים במקום העבודה עשוי להוות לשון הרע, שיכול לזכות את העובד המפוטר בפיצוי ללא הוכחת נזק.

פורסם בתאריך

חוק איסור לשון הרע מקנה זכות תביעה לעובד ולמעסיק בשל לשון הרע המופנה כלפיהם, בקשר ליחסי העבודה שביניהם. החוק מקנה לתובע אפשרות לקבל פיצוי בגובה של עד 100 אלף שקל, מבלי שיצטרך להוכיח שנגרם לו כל נזק.

פורסם בתאריך 10/02/2017

ב-8.2.2016 התקבלה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק של חברת הכנסת רחל עזריה, להגדלת מספר ימי החופשה השנתית לעובדים בעלי וותק נמוך.

פורסם בתאריך 09/02/2017

בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות קבע לאחרונה כי עובדת רשות מקומית שפרסמה הודעה ברשת החברתית ובה ביקורת על הרשות, בה נאמר כי "אתם מראים איפה שטוב לכם, כולכם שחקנים !! כל …. נראית פח אשפה אחד גדול!!!", פגעה באופן בולט בתדמיתה של הרשות ובשמה הטוב, בייחוד משום שההודעה נכתבה על ידי עובדת הרשות עצמה.

פורסם בתאריך 05/02/2017

מזכיר מועצה מקומית בגליל הגיש קובלנה פלילית נגד איש איגוד מקצועי בארגון עובדים. בקובלנה נטען כי במכתב ששלח למזכיר המועצה בעניין עובדי המועצה, הובאו אמירות המהוות פרסום לשון הרע מתוך כוונה לפגוע במזכיר.

פורסם בתאריך 21/01/2017

הפעימה השלישית והאחרונה של הוראת השעה להעלאת שכר המינימום נכנסה לתוקף, והחל מיום 1.1.2017 יעלה שכר המינימום ויעמוד על סך של 5,000 שקל לחודש לעובד במשכורת חודשית (במקום 4,825 שקל עד כה). השכר השעתי יעלה ל-26.88 שקל לשעה לעובד בשכר שעתי (במקום 25.94 שקל עד כה).

פורסם בתאריך 01/01/2017

החוק לתגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים שהתקבל בכנסת בחודש מרס 2016, קובע כי החל מה-1.1.2017, נושא משרה בכירה בתאגיד פיננסי לא יקבל תגמול שצפוי לעלות על שניים וחצי מיליון שקלים בשנה ללא קבלת אישור האורגנים המתאימים בתאגיד, וכי בכל מקרה לא יאושר תגמול הגדול פי 35 מההוצאה על התגמול הנמוך ביותר שניתן לעובד (לרבות עובד קבלן) בתאגיד.

פורסם בתאריך

החל מ-1.1.2017, נדרשות קרנות פנסיה חדשות לפנות במועד הצטרפותו של עובד חדש לקרנות הפנסיה החדשות האחרות, ולהורות על העברת כספים המצויים אצלן בחשבונות לא פעילים על שמו, אל קרן הפנסיה החדשה.

פורסם בתאריך

בהתאם לצו ההרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק מחודש מאי 2016, החל ב-1.1.2017 גדל שיעור תשלומי המעסיק לרכיב התגמולים ('פנסיה') מ-6.25% ל-6.5%, ואילו הניכוי המתבצע משכר העובד לתגמולים גדל מ-5.75% ל-6%.

פורסם בתאריך

החל מ-1.1.2017 הונהגו שינויים במדרגות מס ההכנסה לשכירים, שעיקרם הרחבת מדרגת המס הראשונה כך שכעת ישולם מס הכנסה בשיעור 10%, על הכנסה שגובהה עד 6,220 שקל (במקום עד 5,280 שקל עד כה); הקטנת מדרגת המס השלישית מ-21% ל-20%; הגדלת מדרגת המס החמישית מ-34% ל-35%; והקטנת מדרגת המס השישית מ-48% ל-47%.

פורסם בתאריך

החל מיום 1.1.2017, כלל העובדים המועסקים ב-5 שנות העבודה הראשונות במקום העבודה, יהיו זכאים ל-16 ימי חופשה בשנה, שהם 14 ימי חופשה שנתיים בפועל לעובד המועסק 6 ימים בשבוע, ו-12 ימי חופשה שנתיים בפועל לעובד המועסק 5 ימים בשבוע.

פורסם בתאריך 01/09/2016

עובד הועסק כמנהל פרדס, והיה אחראי על הטיפול בפרי ושינוע התוצרת החקלאית מהפרדס לבית האריזה.

בעלת הפרדס טענה כי סירובה לבקשת העובד להעלאה בשכר, הביאה לכך שהעובד נמנע במתכוון מלשלוח 300 מיכלי פירות הדר לבית האריזה, ולגרימת נזק משמעותי.

פורסם בתאריך 05/06/2016

בתיקון לחוק דמי מחלה, נקבע שהיעדרות הורה לצורך ליווי ילדו לטיפול בדיאליזה, יכולה לבוא על חשבון ימי מחלה הצבורים לעבודה במקום העבודה.

פורסם בתאריך 04/06/2016

הרפורמה בתעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית שיזמו שרי התחבורה והאוצר הפתיעה עובדים רבים במגזר הציבורי, שגילו לפתע כי משכורתם קוצצה – במקרים מסוימים במאות שקלים לעובד, בעקבות ההפחתה בגובה השתתפות המעסיק בדמי הנסיעה.

פורסם בתאריך 02/06/2016

ב-16.3.2016 תוקן חוק חופשה שנתית. התיקון מוסיף 2 ימי חופשה לעובדים בותק של עד 4 שנים. כבר בתחילת החודש הבא, ב-1.7.2016 יקבלו עובדים בותק של עד 4 שנים יום חופש אחד נוסף, וב-1.1.2017 יינתן לאותם עובדים יום חופש נוסף.

פורסם בתאריך 01/06/2016

לממונה סמכות לשקול מתן היתר לפיטורים במועד מאוחר למועד ההיתר, מתוך הצורך לאזן בין קושי העובדת למצוא עבודה בחודשי הריונה המתקדמים וחששה להפסד הזכויות הנובעות מהלידה, לבין רצון המעסיק לסיים את העסקתה

פורסם בתאריך

בית המשפט העליון קבע כי טעמי יעילות ופשטות מצדיקים שינוי הלכה, כך שמעתה ואילך, תביעות חדשות שבין עובד או מעסיק, לבין קופות גמל יהיו בסמכות הבלעדית של בתי הדין לעבודה

פורסם בתאריך

ב-31.1.2016 תוקן ההסכם הקיבוצי הרב-שנתי שבין הסתדרות הכללית לנשיאות הארגונים העסקיים, בנוגע לזכות תביעה של דמי הבראה לעובד שסיים את עבודתו.

פורסם בתאריך

בית המשפט המחוזי פסק שהשארת תיבת דואר פתוחה, במחשב הפתוח של העובד במשרד, מהווה 'מתן רשות' למעסיק לעיין בה.

פורסם בתאריך

שני מעסיקים שלא הנגישו את מקום העבודה – חויבו בפיצוי למועמדים שלא יכלו להתקדם בתהליכי הקבלה עקב היעדר הנגשה.

פורסם בתאריך

ב-23.5.2016 חתם ראש הממשלה ושר הכלכלה על צו ההרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בדבר הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח הפנסיוני במשק ל-18.5%, כך שהוראותיו יחולו על כלל העובדים במשק.

פורסם בתאריך 15/05/2016

רגע לפני יום חגה של המדינה, משרד אהוד שילוני ושות' מרכז עבורכם את כל מה שחשוב לדעת על עבודה ביום זה.

פורסם בתאריך 01/05/2016

מר יוסי כהן, הממונה (בפועל) על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, פרסם הודעת עדכון ביחס לקצובת דמי הבראה במגזר הציבורי לשנת 2016.

נקבע, כי החל מיום 1.6.2016 התשלום עבור יום הבראה יעודכן לסכום של 421 ש"ח ליום (וזאת לעומת 425 ש

פורסם בתאריך 10/02/2016

ב-8.2.2016 התקבלה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק של חברת הכנסת רחל עזריה, להגדלת מספר ימי החופשה השנתית לעובדים בעלי וותק נמוך.

פורסם בתאריך 31/12/2015

רמי לוי והנהלת ביכורי השקמה התנגדו לניסיון ההתאגדות של עובדי החברה, בין היתר באיומים ובדרכים לא חוקיות. מיוצגים על-ידי משרדנו, זכו העובדים להגנת בית-הדין על זכותם להתאגד.

פורסם בתאריך 01/12/2015

עובד ברשת מכשירי החשמל אבי סופר פוטר לאחר שעבד למעלה משנתיים בחברה, מבלי שניתנה לו הודעה מוקדמת ומבלי ששולמו לו פיצויים, מאחר שהתגלה חוסר משמעותי במלאי החנות שבה עבד.

פורסם בתאריך 01/06/2015

בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 8.5.2013, יגדלו החל מ-1.7.2015 שיעורי הפרשות המעסיק והעובד לקרן הפנסיה, לביטוח מנהלים ולקופות הגמל (ולמעט לקרנות הפנסיה הותיקות).

פורסם בתאריך 31/01/2015

ב-25.1.2015 פורסמה בספר החוקים הוראת שעה לתיקון חוק שכר מינימום, בו נקבע כי שכר המינימום יעלה באופן הבא:

פורסם בתאריך 31/12/2014

החוק החדש יקרא 'חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)' ויחול לפיכך גם על מועמדים לעבודה המשתתפים בהליכי מיון לקראת קבלה לעבודה.

פורסם בתאריך 21/06/2012

בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה ע"י בית המשפט הגבוה לצדק, נקבע כי זכות הניתנת לפי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת מהווה נטל ראייתי מספיק להוכחת אפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה , אלא אם יוכיח המעביד כי השוני מתחייב מאופיו או מהותו של התפקיד.

פורסם בתאריך 21/05/2012

עובדת בכירה ברשות מקומית באזור השרון, שעמדה בראש מחלקה העוסקת בתכנון ובנייה, פוטרה לאחר שלטענתה פעלה בניגוד לאינטרסים האישיים של ראש העיר, בין היתר בנוגע לנכס שהחוזק שלא כדין על ידי אחותו וכן בעניינים נוספים.

פורסם בתאריך 21/04/2012

בשבועות הקרובים יכנס לתוקפו חוק חדש בתחום משפט העבודה המגן, שתכליתו הגברת האכיפה של חוקי העבודה כלפי מעבידים ומזמיני שירותים. החוק, פרי עבודתה של ועדת היגוי מיוחדת שיוסדה במשרד התמ"ת, ולאחר שנים ארוכות של דיונים בועדות הכנסת השונות, קם במטרה להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה במדינת ישראל, בין השאר באמצעות הנהגת הליך מנהלי המאפשר הטלת עיצום כספי על מעבידים ועל מזמיני שירותים.

פורסם בתאריך

לאחרונה ניתנה החלטה של שופטת בית הדין לעבודה ה. יהלום בפסק דין אשר עסק בניסיון התאגדותם של עובדי מערך השירות הטכני של חברת הכבלים הוט. בפסק דין זה קבעה השופטת כי על אף שקיים קושי מובנה בהתארגנות ראשונית של קבוצת עובדים, הרי שטרם הבשילו התנאים לשנות את ההלכה הקיימת בדבר התארגנות פורצת – ולא הכירה בתוקפה של התארגנות עובדים במערך השירות הטכני.

פורסם בתאריך

בפסק הדין, דנה השופטת מוטולה בהרחבה בטענת החברה לפיה יש לקזז מן הסכומים שיש לשלם למר רופא את הסכומים שקיבל לכאורה ביתר, בהתאם לסעיף גדרון. השופטת הבחינה לצורך כך בין מקרה 'רגיל' , רוב רובם של המקרים, לפיו כאשר ייקבע כי עובד סווג באופן שגוי כעצמאי, יוקנו לעובד מלוא הזכויות הסוציאליות אשר נשללו ממנו, מבלי אפשרות לקזז סכום שניתן בין התמורה הקבלנית לשכר החלופי (הוא השכר אשר היה משולם אילו היה מוגדר כעובד מלכתחילה), לבין מקרה חריג בו נהג העובד בחוסר תום לב קיצוני בהתקשרות או בתביעה שהגיש, שאז יחוייב העובד בהשבת סכומים למעסיק.

פורסם בתאריך

לעיתים מזומנות מכנים הצדדים לחוזה העבודה את התקשרותם בשם יחסי מזמין קבלן. הסיבות לכך מגוונות, ונעות בין רצון המעסיק/מזמין לחסוך בעלויות העסקה ובתשלום זכויות סוציאליות, לבין רצון העובד/קבלן לעיתים ליהנות מיתרונות מס או מתמורה כספית מוגדלת על חשבון זכויותיו כעובד.

פורסם בתאריך 02/04/2012

פחות משבוע מהיום בו החל העיתונאי תני גולדשטיין לפעול במטרה לאגד את עובדי חברת "ידיעות תקשורת" במסגרת התאחדות העיתונאים החדשה, הודיעה לו הנהלת החברה כי היא מקבלת את בקשת התפטרותו, על אף שחזר ממנה קודם לכן. באותו מעמד הוזמנו לשימוע עוד שלושה עובדים מתוך עשרת העובדים אשר פעלו למטרת ההתאגדות.

פורסם בתאריך 01/04/2012

העובדת, מזכירה באחד מבתי החולים הפרטיים בארץ, הואשמה על ידי קצין הביטחון של בית החולים כי גנבה כספי לקוחות באמצעות שימוש במאגר פרטי כרטיסי האשראי של לקוחות בית החולים אשר היה קיים בעמדתה הממוחשבת, והשתמשה בהם לצרכיה הפרטיים.

פורסם בתאריך 02/03/2012

פסק הדין בעניין רופא שניתן זה לא מכבר מפי שופטת בית הדין הארצי לעבודה סיגל דוידוב-מוטולה ובהסכמתה של נשיאת בית הדין השופטת נילי ארד (ע"ע 110/10 רפי רופא נ' מרקם סוכנות לביטוח בע"מ (פורסם בנבו)), מעלה על נס את כוונת הצדדים ואת תום ליבם בעת כריתת חוזה העסקה בכדי להכריע בשאלה האם הגדרת מערכת היחסים בוצעה מתוך כוונת מכוון או שמא בכפייתו של המעסיק – מתוך רצון להימנע מתשלום זכויות סוציאליות שונות, וזאת חלף למקום הנכבד שתפסה הלכת גדרון בסוגיה זו.

פורסם בתאריך 27/02/2012

חוק חדש אשר אושר לאחרונה במליאת הכנסת קובע עונש מאסר של עד חצי שנה או קנס כספי בגובה של כ-130,000₪ למעסיק אשר ידרוש או יקבל ביטחונות מעובד בתמורה לקבלתו לעבודה.