חדר החדשותהסכמים מרכזיים

פורסם בתאריך 07/01/2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (7031/2016) מיום ד' בתמוז התשע"ו (10 ביולי 2016) בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שעניינו תיקון תקופת ההתיישנות שתהיה כדין ולא בת שנתיים, כך שיתוקן צו הרחבה מיום ב' באלול התשנ"ח (13 […]

פורסם בתאריך 24/04/2014

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, מיום ט"ו בשבט התשע"ד (16 בינואר 2014), בין נשיאות הארגונים העסקיים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7063/2014 (או 7001/2014), […]

פורסם בתאריך 07/06/2000

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה לאמור:   1. תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום ח' בשבט התשנ"ח ( 9 בינואר 1995) ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוצי הוא 7010/95, […]

פורסם בתאריך 20/10/1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (להלן ההסכם), שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ביום י"ט בתמוז התשנ"ח (13 ביולי 1998) ומספרו בפנקס ההסכמים הוא 7038/98, כמפורט בתוספת, וכי […]

פורסם בתאריך 30/06/1998

אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים (י"פ 4659 התשנ"ח; י"פ 4803 התש"ס, 5; י"פ 4970 התשס"א,1949) בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963 (להלן – החוק), אני מאשר כי תשלומים ששילם מעביד החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה […]

פורסם בתאריך 26/09/1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה אני מתקין תקנות אלה: פרק א': פרשנות ותחולה הגדרות בתקנות אלה –           "בית דין אזורי", "בית דין ארצי" ו"רשם" – כמשמעותם בחוק;           "בית דין" – בית דין אזורי או בית דין ארצי, לפי הענין, […]

פורסם בתאריך 26/08/1990

  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25 ו-33א לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק), אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה, לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, מיום כ"א באב התשמ"ח (4 באוגוסט 1988) שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7037/88 (להלן – ההסכם הקיבוצי), […]