תוקן חוק הודעה לעובד כך שיחול גם על מועמדים לעבודה

החוק החדש יקרא 'חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)' ויחול לפיכך גם על מועמדים לעבודה המשתתפים בהליכי מיון לקראת קבלה לעבודה.

בהתאם לחוק המתוקן, יחויב מעסיק למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון (קרי, מועמד אשר זומן לראיון או לבחינה), הודעה בכתב על התקדמות ההליכים לפחות אחת לחודשיים.

בנוסף, יחויב מעסיק למסור למועמד לעבודה הודעה על אי-קבלתו תוך 14 ימים מהיום שבו התקבל אדם אחר למשרה שלגביה נערכו הליכי המיון.

תיקון החוק לא יחול על עבודות זמניות שמשכן קצר מ-30 ימים; על עבודות בענף ההסעדה; ועל עבודות אצל מעסיק המעסיק עד 25 עובדים

תחילתו של חוק זה תוך 45 ימים מיום פרסומו, קרי החל מיום 30.1.2015.

פורסם ס"ח 2481 התשע"ה, עמ' 65