פסקי דיןס"ע 35423-03-13 ח"ג נ′ קלינור שירותים לישראל בע"מ

משרדנו ייצג בית חולים סיעודי אשר התקשר בהסכם עם חברת ניקיון גדולה, המספקת שירותי ניקיון ואחזקה למוסדות ציבור רבים. אחת מעובדות חברת הניקיון, שהועסקה בחצרי בית החולים, תבעה את בית החולים לקיום זכויות סוציאליות שונות שלטענתה בית החולים חב בהם. בית הדין קבע כי התקיימה מערכת אותנטית של מיקור חוץ בין בית החולים לקבלן, וכי לאור התנהלות בית החולים, הרי אין הוא חב בתשלום זכויותיה של העובדת, והטיל חובות אלו על הקבלן.

בהחלטתו, לא נעלמה מעיניו העובדה כי בית החולים לא טמן ידו בצלחת ולא היה אדיש לזכויות העובדים, אלא פעל בצורה אקטיבית ושיטתית בפניותיו למנהליה של חברת הקבלן (אליה, ולא אל חברות המשנה אותן לא הכיר), ולאחר שהבין כי הגיעו מים עד נפש, פנה לדרך של העסקה ישירה, כפי שהיטיב לתאר זאת בית הדין – תוך שהוא נוהג בהם בהגינות ומשלם להם את כל זכויותיהם.

נקבע כי העובדת אינה צריכה להיפגע ו'ליפול בין הכיסאות' בשל אופן הועסקתה בשרשור חברות והתקשרויות עם צדדים שלישיים, וכי על חברת הקבלן לשאת באחריות ושלם את סכומי התביעה שאושרו.