ס"ק (ב"ש) 20314-06-10 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ′ חברת נמל אילת בע"מ

בקשת צד שהגיש משרדנו בשם הסתדרות העובדים הכללית ואיגוד עובדי התחבורה ומרחב אילת, במטרה להורות לחברת נמל אילת לקיים עימם הליך של יישוב חילוקי דעות, בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים, בשל הפרת הוראות ההסכמים כלפי עובדים חדשים הנאמדת בכ-10 מיליון ₪.

לאחר דיון בבית-הדין הוסכם כי הסכסוך יועבר לדיון בפני ועדה פריטטית, וזו קיימה 3 ישיבות, אולם במרבית הנושאים השנויים במחלוקת לא הגיעו הצדדים להסכמה. לאחר דיון נוסף בבית-הדין, נדרשו הצדדים להגיש סיכומיהם בשאלת העברת המחלוקות, כולן או חלקן, לדיון במסגרת הליך בוררות.

ההסתדרות טענה כי בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים, יש לפתור את חילוקי הדעות ביניהם בשני שלבים – בשלב הראשון במסגרת ועדה פריטטית, והשני – אם הסכסוך לא ייושב במסגרת הוועדה – בבוררות מוסכמת. עוד הוסיפה כי זהו המתווה המקובל ליישוב סכסוכים ביחסי עבודה – כאשר הליך שאינו מסתיים בהכרעה בכלל או בבוררות בפרט הוא החריג.

הנמל מצדו טען, כי מקום בו העבירה ההסתדרות את הסכסוך לפתחו של בית-הדין, עליה להמשיך ולפעול באותה מסגרת משפטית עד להכרעה, וכי הסעיפים הכלולים בהסכם הקיבוצי אינם כוללים הליך בוררות כלל, אלא הליך בירור בוועדה פריטטית בלבד.

בית הדין דחה את טענות הנמל על הסף, ונימק כי קבלת טענותיו עלול ליצור מצב בלתי סביר: ראשית, ההליך מלכתחילה נועד להורות לנמל לפנות לדרך של יישוב חילוקי דעות; שנית – הנמל עצמו הודה כי ההליך המתאים הוא הליך יישוב הסכסוכים, ואף הסכים לכינוס ועדה פריטטית; ושלישית – גישתה עלולה להוציא את ההסתדרות קרחת מכאן ומכאן, כאשר תסרב לפנות להליך יישוב חילוקי דעות ומקביל תטען כי ההסתדרות מנועה מלפנות לערכאות לשם אכיפת ההליך.

בית הדין פסק, כי דין בקשת ההסתדרות להתקבל. נקבע כי במידה ולא יגיעו הצדדים לידי הסכמה במסגרת הוועדה הפריטטית, יהא על הוועדה להכריע בעניינים שיוותרו במחלוקת. היה ולא יעלה בידה לעשות כן, יהא על הצדדים לוועדה לפעול למינוי בורר מוסכם אשר ידון ויכריע בעניינים אלו.