חוק חדש אוסר על מעביד לקבל ביטחונות מעובד

חוק חדש אשר אושר לאחרונה במליאת הכנסת קובע עונש מאסר של עד חצי שנה או קנס כספי בגובה של כ-130,000₪ למעסיק אשר ידרוש או יקבל ביטחונות מעובד בתמורה לקבלתו לעבודה.

החוק קובע איסור בלתי-מותנה על קבלת ביטחונות במישרין או בעקיפין, אם בכסף או בשווה כסף מעובד כתנאי להעסקתו. כמו כן קובע החוק כי כל חוזה או התחייבות אשר כוללים התחייבות מעין זו הרי הם בטלים.

התופעה בה נדרשים עובדים להפקיד ביטחונות אצל מעבידיהם רווחת בעיקר אצל העובדים החלשים בחברה, למשל בקרב קהילת העובדים הזרים. אולם, לדברי מנסחי הצעת החוק חברי הכנסת שלי יחימוביץ ודב חנין,  התופעה קיימת גם אצל ציבור העובדים הכללי, החל ממלצרים וכלה ברופאים מתמחים. עובדים אלו עלולים להידרש להפקיד צ'ק או שטר ערבות אצל המעביד וכך הם הופכים לאסירים בעבודתם מבלי יכולת לעזוב.

עם זאת, החוק מחריג מתוכו שני מצבים בהם יוכל המעביד לקחת ביטחונות מעובדו או לחייבו בביטחונות מעין אלו בחוזה. כך למשל, עובד אשר עבר הכשרה מקצועית מיוחדת (בהתאם לכללים ולתנאים שקבע השר באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת) יכול ויהיה מחויב לתקופת עבודה מסוימת אשר אם לא יעמוד בה יוכל המעסיק לנכות חלקים ממשכורתו. מצב אחר יכול להיות מצב בו ניתנת לעובד הלוואת מעסיק ובה העובד מצוי בהתחייבות כלפי מעסיקו.

יש לציין כי בהצעת החוק המקורית משנת 2006 קיווה המחוקק כי החוק יחול גם במקרים בהם נדרש העובד לעבור הכשרה מקצועית מיוחדת, אולם לאור ההתנגדויות שסעיף זה העלה ובכדי להכשיר את הצעת החוק הוחלט כי שאלה זו תועבר לטיפולה של ועדת הכנסת הרלוונטית שעתידה אף היא להגיש הצעת חוק בעניין.

החוק החדש בא לתמוך ולהשלים את חוק יסוד: חופש העיסוק משנת 1992 ולאפשר ניידות תעסוקתית קלה יותר וללא התחייבויות כופות כלפי המעסיקים.