חוק איסור לשון הרע מעניק פיצוי של עד 100 אלף שקל ללא הוכחת נזק

חוק איסור לשון הרע מקנה זכות תביעה לעובד ולמעסיק בשל לשון הרע המופנה כלפיהם, בקשר ליחסי העבודה שביניהם. החוק מקנה לתובע אפשרות לקבל פיצוי בגובה של עד 100 אלף שקל, מבלי שיצטרך להוכיח שנגרם לו כל נזק.

לשון הרע במקום העבודה משמעותו פרסום דבר שעלול להשפיל את העובד בעיניי חבריו, לעשותו מטרה לבוז או ללעג מצידם – פרסום שיש בו כדי לבזות את העובד במעשים, בהתנהגות או בתכונות המיוחסים לו, גם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית או מוגבלותו או פרסום שעלול לפגוע במשרתו של העובד.
התנאי להפיכתו של מעשה כאמור ללשון הרע, הוא עצם פרסומו ברבים, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, והגעת דבר הפרסום לאדם אחר מלבד הנפגע, ואם הפרסום נעשה בכתב – אפילו די בכך אם היה עשוי להגיע לאדם אחר מלבד הנפגע.

המבחן לקביעה האם פרסום אמירה כלשהי עולה לכדי לשון הרע במקום העבודה הוא מבחן אובייקטיבי – מה המובן אותו אדם רגיל היה מייחס לפרסום, והאם היה בו כדי לפגוע בשמו של הנפגע. ככל שהתשובה לכך תהיה חיובית, ייבחן האם מדובר בעשיית לשון הרע לפי המאפיינים שבחוק, ואם כן – האם עומדת למפרסם הגנה כלשהי, דוגמת 'אמת בפרסום', קיומו של עניין ציבורי בפרסום, פרסום בתום לב או הגנות נוספות. בהיעדר הגנות כאמור, ייבחן שיעור הפיצוי המגיע לנפגע.

מדובר בהתפתחות חדשה, עם הרחבת סמכותם של בתי הדין לעבודה, כך שיוכלו לדון גם בתחום לשון הרע (ביחסי עבודה) וזאת החל מ-2009. כך, שההלכות בנושא נמצאות בהתפתחות מתמדת.

מניסיוננו, בתי הדין לעבודה אינם נוטים לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בערכי מקסימום, ומסתפקים בפיצויים בגובה עשרות אלפי שקלים בודדים.