לראשונה – שכר הבכירים בתאגידים פיננסים יותאם לשכר העובדים הזוטרים

החוק לתגמול נושאי משרה בתאגידים פיננסיים שהתקבל בכנסת בחודש מרס 2016, קובע כי החל מה-1.1.2017, נושא משרה בכירה בתאגיד פיננסי לא יקבל תגמול שצפוי לעלות על שניים וחצי מיליון שקלים בשנה ללא קבלת אישור האורגנים המתאימים בתאגיד, וכי בכל מקרה לא יאושר תגמול הגדול פי 35 מההוצאה על התגמול הנמוך ביותר שניתן לעובד (לרבות עובד קבלן) בתאגיד.

מתן תגמול הגבוה מן האמור, טעון אישור של ועדת התגמול של התאגיד, דירקטוריון התאגיד, ובחברה ציבורית – את אישורה של האסיפה הכללית. אישרו האורגנים המתאימים שכר הגבוה משני מיליון וחצי שקלים בשנה –  לא ייחשב חלק השכר העודף כהוצאה מוכרת לתאגיד.