בג"ץ 5666/03 עמותת קו לעובד נ′ בית הדין הארצי

המשרד ייצג את ההסתדרות בהליך תקדימי בו נבחנה שאלה מתחום המשפט הבינלאומי הפרטי בדבר הדין החל על פלסטינים המועסקים בהתנחלויות ישראליות. בית המשפט העליון הפך את קביעתו של בית הדין הארצי לעבודה וקיבל את עמדת ההסתדרות לפיה הדין החל הוא הישראלי (בזהה לדין החל על עובדים ישראליים).