איחוד קופות גמל אוטומטי לעובדים חדשים

בחודש אפריל 2016 נכנסה לתוקף הוראת שעה, אשר חייבה את קרנות הפנסיה לפעול לאיחוד קופות גמל בלתי פעילות לתוך קופות הגמל הפעילות.

החל מ-1.1.2017, נדרשות קרנות פנסיה חדשות לפנות במועד הצטרפותו של עובד חדש לקרנות הפנסיה החדשות האחרות, ולהורות על העברת כספים המצויים אצלן בחשבונות לא פעילים על שמו, אל קרן הפנסיה החדשה.

בהיעדר התנגדות של העובד, תתבצע העברה אוטומטית של הכספים מקרן הפנסיה הלא פעילה לקרן הפעילה, בתוך כ-90 ימים.